Budovanie úspešnej firmy

 

Strategický audit

Ciele:
Pri určitom zjednodušení môžeme povedať, že strategický audit "začína" tam, kde "končí" SWOT analýza. Má dve fázy:


1. Analytická fáza: diagnóza súčasného stavu
1.1. Externý strategický audit: analýza efektívnosti využívania príležitostí a znižovania alebo eliminácie ohrození vo vonkajšom prostredí. Pri externom strategickom audite analyzujeme vzdialené, odvetvové a operačné (pracovné, konkurenčné) prostredie firmy. Využívame pri tom analýzu súčasného a potenciálneho podnikateľského priestoru a mapu empatie.
1.2. Interný strategický audit: analýza efektívnosti využívania predností a znižovania alebo eliminácie nedostatkov. Pri internom strategickom audite využívame generický reťazec hodnôt, hodnotovú krivku produktov a služieb a mapu skúsenosti zákazníkov (customer journey, customer touch points).
1.3. Analýza konkurenčnej pozície: analýza konkurenčnej pozície firmy a konkurenčnej pozície jej najsilnejších a najnebezpečnejších konkurentov.

2. Formulácia a implementácia strategických cieľov
2.1. Formulácia a implementácia strategických cieľov a kľúčových stratégií
na zlepšenie súčasnej konkurenčnej pozície firmy, na vybudovanie a udržanie jej konkurenčných výhod a strategických kompetencií a na zabezpečenie jej dlhodobej úspešnosti.
2.2. Action Review (U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Air Force): príprava na akciu a následná dôkladná analýza toho, čo sa stalo, prečo sa to stalo, ako to môžeme urobiť v budúcnosti ešte lepšie a čo sa z toho môžeme naučiť. Pomocou before action review sa dokážeme veľmi dobre pripraviť na všetky veľké výzvy, riziká, problémy, prekážky, bariéry a uskalia formulácie a implementácie stratégie podnikania - a na to, ako ich prekonať alebo odstrániť. Pomocou after action review dokážeme významne zvýšiť efektívnosť nášho individuálneho, skupinového a organizačného učenia v oblasti stratégie podnikania. V súčasnom turbulentnom VUCA svete (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) to pre nás bude obrovskou konkurenčnou výhodou.

Vo fáze formulácie a implementácie strategických cieľov môžeme veľmi efektívne využiť plánovanie strategických scenárov: ako sa pripraviť na budúcnosť a master strategy: ako robiť kľúčové strategické rozhodnutia.

Potenciálna prípravná fáza: tréningové moduly"Stratégia podnikania"
Program tejto fázy "ušijeme na mieru" podľa potrieb a požiadaviek každého klienta. Klient si vyberie o aké tréningové moduly - ak vôbec o nejake - má záujem. Tieto tréningové moduly sú súčasťou nášho tréningového programu Budovanie úspešnej firmy: Stratégia podnikania.

Poradca: Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

Iné audity a prieskumy s následnou spätnou väzbou (survey feedback) a koučovanie:
Strategický audit firmy môžeme podľa potreby doplniť inými špecializovanými auditmi a prieskumami, ako napr. audit riadenia, manažérsky audit, prieskum názorov a postojov pracovníkov k vybraným aspektom fungovania firmy, prieskum spokojnosti pracovníkov, atď. So spracovanými údajmi sa okrem manažmentu oboznámia na spätnoväzbových poradách aj všetci respondenti. Všetci respondenti sa v rámci svojich pracovných skupín a organizačných jednotiek môžu zapojiť do diagnózy a riešenia firemných problémov a do navrhovania opatrení vedúcich k strategickému a organizačnému rozvoju firmy.

Ponúkame aj 360-stupňovú spätnú väzbu (360-degree feedback), pri ktorej sa manažéri oboznámia s tým, ako ich hodnotí ich nadriadený a s priemermi hodnotení svojich spolupracovníkov a podriadených. Svoje hodnotenia potom môžu porovnať s priemermi hodnotení ostatných manažérov v rámci celej firmy a môžu ich využiť pri vypracovaní akčných programov na zvýšenie efektívnosti ich práce - t.j. ich individuálnych rozvojových plánov. Len hodnotený manažér - a nikto iný - sa oboznámi s výsledkami svojich hodnotení. Hodnoteným manažérom môžeme pri analýze a interpretácii ich spätnoväzbových údajov, pri formulácii plánov a dosahovaní cieľov ich individuálneho rozvoja pomôcť individuálnym poradenstvom a koučovaním.

 

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.