Budovanie úspešnej firmy

 

Master strategy: ako robiť kľúčové strategické rozhodnutia

"Master strategy" je štruktúrovaným postupom, ako rozmýšľať pri robení kľúčových strategických rozhodnutí a pri formulácii a implementácii stratégie podnikania. Pozostáva z nasledujúcich troch častí:

1. Základný rámec stratégie podnikania presne definuje kľúčové rozhodnutia a základné parametre stratégie podnikania.
2. Štruktúrované strategické rozhodovanie:
2.1. Základné fázy štruktúrovaného strategického rozhodovania.
2.2. Systém kategórií a kritérií testovania validity alternatívnych stratégií.

2.3. Systém techník testovania konceptov.
3. Action review: (U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Air Force): príprava na akciu a následná dôkladná analýza toho, čo sa stalo, prečo sa to stalo, ako to môžeme urobiť v budúcnosti ešte lepšie a čo sa z toho môžeme naučiť.

Po formulácii optimálnej stratégie podnikania vypracujú jej tvorcovia projekt jej implementácie, pripravia jej komunikačnú stratégiu (spôsob jej vizualizácie, prezentácie, atď.) a vypracujú projekt participácie zamestnancov na jej finálnej formulácii a implementácii.

Vyššie uvedený metodický postup môžeme v prípade záujmu klienta rozšíriť o prípravnú fázu tréningov z oblasti stratégie podnikania (pozri tréningový program Budovanie úspešnej firmy: Stratégia podnikania) a o záverečnú fázu formulácie a implementácie strategických cieľov a kľúčových stratégií na ich dosiahnutie.

Prednosti master strategy

1. Základný rámec stratégie podnikania, štruktúrované strategické rozhodovanie a action review sú presným metodickým postupom ako robiť kľúčové strategické rozhodnutia a ako sformulovať a implementovať stratégiu podnikania.

2. Základný rámec stratégie podnikania presne definuje kľúčové rozhodnutia a základné parametre hlavnej stratégie podnikania. Alternatívne odpovede na vyššie uvedené kľúčové otázky stratégie podnikania vytvoríme pomocou štruktúrovaného strategického rozhodovania. Najlepšiu alternatívu - t. j. optimálnu stratégiu podnikania - nájdeme pomocou testovania validity alternatívnych stratégií. Na všetky veľké výzvy, riziká, problémy, prekážky, bariéry a úskalia implementácie stratégie podnikania - a na to, ako ich prekonať alebo odstrániť - sa dokážeme veľmi dobre pripraviť pomocou procesu action review.

3. Štruktúrované strategické rozhodovanie má tri fázy:

3.1. Formulácia alternatívnych stratégií.

3.2. Stanovenie hraničných podmienok ich úspechu - t. j. identifikácia najväčších prekážok - a spôsobu ich testovania.

3.3. Otestovanie validity hraničných podmienok úspechu a výber optimálnej stratégie na základe výsledkov testov: urobenie strategického rozhodnutia.

4. Na testovanie validity alternatívnych stratégií používame systém kategórií a kritérií charakterizujúcich špecifické priemyselné odvetvie a systém techník testovania konceptov. Tieto systémy sú otvorenými systémami. Môžeme ich rozšíriť o ďalšie kritéria, kategórie a techniky charakteristické pre konkrétnu firmu a pre určité priemyselné odvetvie.

5. Zmena skupinovej dynamiky. Štruktúrované strategické rozhodovanie mení skupinovú dynamiku z win - lose na win - win.

6. Pomocou before action review sa dokážeme veľmi dobre pripraviť na všetky veľké výzvy, riziká, problémy, prekážky, bariéry a úskalia formulácie a implementácie stratégie podnikania - a na to, ako ich prekonať alebo odstrániť. Pomocou after action review dokážeme významne zvýšiť efektívnosť nášho individuálneho, skupinového a organizačného učenia v oblasti stratégie podnikania. V súčasnom turbulentnom VUCA svete (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) to pre nás bude obrovskou konkurenčnou výhodou.

7. Štruktúrované strategické rozhodovanie má veľmi široké možnosti aplikácie. Môže sa aplikovať tak na korporatívnej a firemnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých divízií, odborov, oddelení, pracovných skupín, tímov a jednotlivcov.

Poradca: Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

 

 

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.