Budovanie úspešnej firmy

 

Hľadanie spoločnej budúcnosti a iné intervencie

Ciele:
Participatívna a interaktívna formulácia strategického zámeru firmy: jej základných hodnôt, misie a strategickej vízie - t.j. našej spoločnej budúcnosti - a akčných programov na jeho implementáciu.

Proces:
Veľká skupina vybraných pracovníkov firmy, pracujúc v malých tímoch a potom aj spoločne:
  1. Analyzuje minulosť: t.j. kľúčové udalosti, ktoré ovplyvnili ich životy, globálne dianie, ich krajinu a fungovanie ich firmy. Spoločné uvedomenie si toho, "čo všetko sme spoločne prežili" obvykle veľmi rýchlo zjednotí celú skupinu a vybuduje v nej atmosféru vzájomnej dôvery, otvorenosti a súdržnosti. Analýzu histórie firmy a generalizáciu jej úspechov a neúspechov v minulosti môžu členovia skupiny využiť ako zdroj poučení pre prítomnosť a budúcnosť.
  2. Analyzuje prítomnosť: t.j. prednosti a nedostatky firmy, "nepísané pravidlá hry" vo firme (firemnú kultúru, hodnoty a subjektívne predstavy o tom, čo sa má a čo sa nemá robiť) a vonkajšie prostredie firmy. V tejto fáze Hľadania spoločnej budúcnosti sa veľmi efektívne môžu využiť výsledky Strategického auditu a iných auditov a prieskumov s následnou spätnou väzbou.
  3. Pripravuje sa na budúcnosť: t.j. identifikuje hnacie sily, ktoré môžu v budúcnosti ovplyvniť ich firmu a analyzuje, ako by sa podľa ich názorov mala na ne firma pripraviť. Pomocou štruktúrovanej diskusie sa každý člen skupiny veľmi dobre oboznámi s názormi ostatných členov a dostane spätnú väzbu na zhodu alebo rozdielnosť vlastných názorov s názormi ostatných. V tejto fáze Hľadania spoločnej budúcnosti sa veľmi efektívne môžu využiť strategické scenáre, ktoré vypracovala skupina plánovania strategických scenárov.
  4. Sformuluje strategický zámer firmy: jej základné hodnoty, misiu a strategickú víziu - t.j. našu spoločnú budúcnosť - a vypracuje akčné programy na jeho implementáciu.

Interaktívny a participatívny program Hľadanie spoločnej budúcnosti, ktorý umožní veľkej skupine ľudí sformulovať strategický zámer firmy a motivuje ich k jeho implementácii, trvá niekoľko dní. Výber účastníkov, prípravu a organizačné zabezpečenie celého programu má na starosti za týmto účelom vytvorený prípravný tím.

Hľadanie spoločnej budúcnosti je veľmi efektívnou intervenciou, v ktorej veľká skupina vybraných pracovníkov firmy interaktívne a participatívne sformuluje jej strategický zámer. Výber špecifickej intervencie formulácie a implementácie strategického zámeru bude závisieť od situácie vo firme. Ak v nej pracuje mnoho vysokokvalifikovaných "knowledge workers", vhodnejšie budú iné intervencie strategického a organizačného rozvoja (napr. kombinácia celofiremnej diskusie na intranetovom portáli, diskusie a workshopy v rámci jednotlivých divízií, sekcií, odborov a oddelení, The World Café, Open Space Technology - možno aj akcie typu "road show" pre čo najväčší počet zamestnancov). Dizajn formátu zapojenia všetkých zamestnancov do interaktívnej a participatívnej formulácie a implementácie strategického zámeru (využívajúc pritom prístup "zdola nahor") je poslednou fázou strategického auditu a plánovania strategických scenárov.

Poradca: Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

 

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.