Ďalšie poradenské programy

Audity a prieskumy s následnou spätnou väzbou (survey feedback)
Okrem strategického auditu ponúkame aj iné špecializované audity a prieskumy, ako napr. audit riadenia, manažérsky audit, prieskum názorov a postojov pracovníkov k vybraným aspektom fungovania firmy, prieskum spokojnosti pracovníkov, atď. So spracovanými údajmi sa okrem manažmentu môžu oboznámiť na spätnoväzbových poradách aj všetci respondenti. Všetci respondenti sa v rámci svojich pracovných skupín a organizačných jednotiek môžu zapojiť do diagnózy a riešenia firemných problémov a do navrhovania opatrení vedúcich k strategickému a organizačnému rozvoju firmy.

360-stupňová spätná väzba (360-degree feedback) a koučovanie
Ponúkame aj 360-stupňovú spätnú väzbu (360-degree feedback), pri ktorej sa manažéri oboznámia s tým, ako ich hodnotí ich nadriadený a s priemermi hodnotení svojich spolupracovníkov a podriadených. Svoje hodnotenia potom môžu porovnať s priemermi hodnotení ostatných manažérov v rámci celej firmy a môžu ich využiť pri vypracovaní akčných programov na zvýšenie efektívnosti ich práce - t.j. ich individuálnych rozvojových plánov. Len hodnotený manažér - a nikto iný - sa oboznámi s výsledkami svojich hodnotení. Hodnoteným manažérom môžeme pri analýze a interpretácii ich spätnoväzbových údajov, pri formulácii plánov a dosahovaní cieľov ich individuálneho rozvoja pomôcť individuálnym poradenstvom a koučovaním.

Individuálne rozvojové programy: koučovanie zamerané na manažérsky
a osobnostný rozvoj

HR consulting
Analýza tréningových potrieb s následným vypracovaním špecifických tréningových programov rozvoja vedomostí a schopností pre konkrétne skupiny pracovníkov, hodnotenie efektívnosti tréningových programov, programy kariérového rozvoja, prieskumy orientované na motiváciu a vedenie, prieskumy firemnej kultúry a assessment centrá.

Riadenie strategických zmien a strategické intervencie

Strategický a organizačný rozvoj - vrátane transorganizačného (multiorganizačného) a transnárodného (multinárodného).

O cieľoch a procese jednotlivých poradenských programov vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

 

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.