Rozvoj manažérskych zručností

Tréningové programy
 1. Manažérske rozhodovanie a riešenie problémov: - ako myslieť "out of the box",- chyby, ktoré robíme a ako sa im vyhnúť
 2. Efektívne vodcovstvo
 3. Financie pre nefinančných manažérov - basic alebo advanced
 4. Riadenie zmien
 5. Riešenie pracovných konfliktov
 6. Rozvoj emocionálnej a sociálnej inteligencie I: efektívny styk s ľuďmi
 7. Rozvoj emocionálnej a sociálnej inteligencie II: efektívne pracovné rokovania
 8. Stres management a relaxačné techniky
 9. Rozvoj kreativity
 10. Budovanie a vedenie tímov
 11. Vyjednávanie
 12. Efektívna komunikácia
 13. Efektívne prezentácie - basic alebo advanced
 14. Rozvoj manažérskych zručností I: vodcovstvo a motivácia
 15. Rozvoj manažérskych zručností II: efektívne rozhovory so zamestnancami
 16. Manažment stretnutí: vedenie porád a workshopov
 17. Asertívne správanie
 18. Time management
 19. Výber pracovníkov
 20. Hodnotenie pracovníkov
 21. Koučovanie
 22. Biznis protokol
 23. Konštruktívna kritika a efektívna spätná väzba
 24. Rétorika
 25. Tréning trénerov
 26. Public relations a styk s médiami

Tréningové metódy "Financií pre nefinančných manažérov":
Aktívne zvládanie problematiky: spoločné logické odvodzovanie pojmov a vzťahov, spoločné a individuálne riešenie príkladov, cvičné príklady na trénovanie problematiky a prípadové štúdie na základe reálnych podkladov z praxe.

Tréningové metódy ostatných tréningových programov:
Interaktívne multimediálne prezentácie, štruktúrované diskusie, spätnoväzbové metódy, hranie rolí, práca v skupinách, riešenie modelových situácií (modelovanie a riešenie konkrétnych pracovných situácií s využitím video záznamov a spätnej väzby), riešenie prípadových štúdií a incidentov, zážitkové cvičenia (zážitkový výcvik) a tvorivé hry.

Účastníci tréningového programu dostanú komplexný súbor kvalitných študijných materiálov.

Tréneri:
Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

PhDr. Dušan Fabián, CSc.
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD
Ing. Blanka Lichtnerová
PhDr. Katarina Miklošová
PhDr. Anna Pamulová, PhD.
Ing. Peter Vážan

Vyššie uvedené tréningové programy ponúkame aj ako verejné tréningové programy. Môžete sa na ne prihlásiť na nižšie uvedených kontaktoch. O ich cieľoch a obsahu vám radi poskytneme podrobnejšie informácie. Ak vaše tréningové potreby presahujú rámec týchto tréningových programov, tak vám radi pripravíme „na mieru šité“ tréningové programy.

 

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.