Náš tím

Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.
Doc. Perlaki má viac ako štyridsaťročné skúsenosti v poradenstve v riadení a vo vzdelávaní manažérov. Špecializuje sa na poradenstvo a na tréningové programy v oblasti stratégie podnikania, organizačného rozvoja a organizačného správania: formulácia a implementácia stratégie podnikania, strategický audit, analýza konkurenčnej pozície, formulácia a implementácia základných hodnôt, misie a vízie, plánovanie strategických scenárov, riadenie strategických zmien a strategické intervencie, budovanie dlhodobo úspešnej firmy, strategické vodcovstvo, vytvorenie výnimočnej skúsenosti pre zákazníkov, manažérske rozhodovanie a riešenie problémov, vodcovstvo a koučovanie top manažérov. Publikoval v mnohých vedeckých a odborných časopisoch doma a v zahraničí. Je autorom troch kníh, približne 100 článkov a 15 výskumných správ. Je spoluzostavovateľom a spoluautorom 4 kníh. Jeho kniha Inovácie v organizácii bola okrem dvoch slovenských vydaní publikovaná aj v štyroch ďalších krajinách. Jeho biografia bola uverejnená v Who's Who in the World, 5,000 Personalities of the World, International Book of Honor, Men of Achievement a International Leaders in Achievement. Je členom Advisory Board MBA programu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2000 - 2014 bol členom Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (Programy City University of Seattle) v Bratislave a v Trenčíne.

V letnom semestri 2010 (jún - august 2010) doc. Perlaki pracoval ako Visiting Professor na The Citadel School of Business Administration v Charleston, South Carolina, USA. Venoval sa hlavne plánovaniu strategických scenárov a medzikultúrnemu manažmentu. Od augusta 1988 do júna 1993 pracoval ako Visiting a neskôr ako Associate Professor of Management na Department of Management and Marketing, College of Business, East Tennessee State University v Johnson City, Tennessee, USA. Pracoval aj na City University of Seattle v Bratislave, na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, v Inštitúte riadenia v Bratislave a v Československom výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce v Bratislave. V rokoch 2011 - 2014 prednášal v programe Master of Science (MSc.) in Health Management Services (akreditovaný Semmelweis University v Budapešti) v Health Management Academy v Bratislave. Od augusta 1968 do decembra 1970 študoval manažment na School of Business Administration, Southern Methodist University v Dallase, Texas, USA. V roku 1994 založil poradenskú firmu Ivan Perlaki Consulting. V roku 2013 sa transformovala na Ivan Perlaki Consulting, s.r.o.

PhDr. Jaroslava Perlakiová
PhDr. Perlakiová je profesionálna tlmočníčka a prekladateľka s dlhoročnými skúsenosťami. Na Filozofickej fakulte UK absolvovala štúdium francúzštiny, španielčiny a angličtiny. Titul PhDr. získala v r. 1977.

Je členkou Slovenskej asociácie tlmočníkov a prekladateľov (www.sapt.sk).

Preklady aj tlmočenie vykonáva v najrôznejších oblastiach s dôrazom na simultánne tlmočenie v anglickom a francúzskom jazyku. V súčasnosti tlmočí najmä pre Európsky parlament v Bruseli. Akreditáciu na tlmočenie pre európske inštitúcie získala v r. 1997.

Má rozsiahle skúsenosti s tlmočením a prekladmi pre najrôznejšie domáce aj medzinárodné inštitúcie a vrcholných predstaviteľov Slovenskej republiky vrátane úrovne prezidenta a premiéra krajiny. Je držiteľkou osvedčenia Národného bezpečnostného úradu - stupeň Dôverné. V r. 1998 získala Ocenenie Literárneho fondu 1998 za najlepší technický preklad: CONSENSUS–Najdôležitejšie právne predpisy EÚ v oblasti sociálnej ochrany.

Vďaka širokým kontaktom s prekladateľskou a tlmočníckou komunitou a znalosťou problematiky môže sprostredkovať aj konzekutívne a simultánne tlmočenie a preklady v iných jazykoch. Zároveň môže v spolupráci s firmou poskytujúcou technický tlmočnícky servis zabezpečiť tlmočenie na rôznych podujatiach, vrátane medzinárodných konferencií, vyžadujúcich nasadenie viacerých tlmočníkov.

Pri prekladoch používa CAT nástroje, WF a MemoQ.

PhDr. Dušan Fabián, CSc.
Dr. Fabián je skúseným a renomovaným psychológom, vysokoškolským pedagógom, psychoterapeutom a publicistom. Ako pedagóg pôsobil na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 1990 - 1994 bol riaditeľom Psychologického ústavu Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Absolvoval dve fakulty: FTVŠ a FiFUK. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných a popularizačných kníh, článkov a výskumných správ. V jeho práci harmonizuje vedecké poznanie s dlhoročnou praktickou skúsenosťou psychológa.

Zameriava sa na skupinové psychologické programy a výcviky (zážitkové tréningy) v oblasti sebapoznania, rozvíjania kreativity, emocionálnej inteligencie, sociálnej komunikácie, vzťahových zručností, riešenia konfliktov a odolnosti voči stresu. Popri skupinovej psychologickej činnosti pracuje aj ako tréner a lektor. Pracoval pre mnohé významné firmy a inštitúcie, v ktorých trénoval praktickú psychologickú prípravu pracovníkov rôznych profesií a manažérov na rôznych úrovniach. Špecializuje sa aj na psychoterapeutickú prácu s individuálnou klientelou, vrátane párovej terapie. V masových médiách často vystupuje ako odborník v rôznych televíznych a rozhlasových reláciách a diskusiách.

Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
Doc. Letovancová je trénerkou a lektorkou, ktorá sa zameriava najmä na rozvoj manažérskych zručností v oblasti komunikácie, vedenia a motivovania ľudí, rozhodovania, budovania efektívnych skupín a tímov, efektívnej tímovej práce, riešenia konfliktov a komunikácie s klientom. Venuje sa aj tréningom výberových rozhovorov.

Viac ako dvadsať rokov pracuje ako vysokoškolská učiteľka na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na pracovnú a organizačnú psychológiu. Kvalifikáciu pre vedenie skupín získala v rámci postgraduálneho štúdia Metódy aplikovanej sociálnej psychológie na Karlovej Univerzite v Prahe. Ako lektorka, trénerka a assessorka dlhoročne externe spolupracuje s trénerskými a konzultačnými firmami, s Centrom ďalšieho a celoživotného vzdelávania UK Bratislava a s Centrom vzdelávania MPSVaR. Podieľa sa na tvorbe obsahu a formy programov, študijných a lektorských materiálov a na realizácii tréningových programov. Okrem pedagogickej, trénerskej a lektorskej činnosti je autorkou viacerých publikácií a učebných textov z oblasti psychológie v manažmente a psychológie marketingovej komunikácie.

PhDr. Katarina Miklošová
Dr. Miklošová je renomovanou trénerkou a lektorkou, zameriavajúcou sa na komunikačné, prezentačné, lektorské, obchodné zručnosti a vodcovstvo, na riešenie konfliktov a asertivitu, na time manažment a profesionálnu etiketu. Venuje sa i poradenskej činnosti v oblasti rozvoja ľudských zdrojov - assessment centre, kariérový rozvoj, analýza vzdelávacích potrieb, tvorba vzdelávacích programov a koučing.

Viac ako desať rokov pracovala v bankovníctve, kde sa venovala vzdelávaniu manažérov a bankových zamestnancov, ako aj koncepčnej činnosti zameranej na výber, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. Absolvovala cyklus programov pre vzdelávanie manažmentu a semináre pre trénerov (Sparkassenakademie Bayern, Landshut, Nemecko), tréningový program Customer Service and Business Development (Lloyd´s Bank - TSB, Veľká Británia) a rôzne typy kurzov, orientovaných na manažérske zručnosti (SR).

Dr. Miklošová má viacročné skúsenosti ako vysokoškolská pedagogička (Filozofická fakulta UK, 1984-1994). V súčasnosti popri trénerskej a lektorskej činnosti pracuje ako externá vysokoškolská učiteľka na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde vyučuje predmety Diplomatický protokol a Rétorika pre právnikov. Pravidelne publikuje v časopise Vzdelávanie dospelých, kde je členkou jeho redakčnej rady. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu lektorov pre SR a ČR s poradovým číslom 1. V rokoch 2001 - 2005 bola členkou Výkonného výboru Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých. Je členkou skúšobnej komisie certifikovaného medzinárodného kurzu pre lektorov Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Českej republike.

Ing. Blanka Lichtnerová
Ing. Lichtnerová pracovala ako finančná riaditeľka súkromnej spoločnosti, ktorá ročne realizovala obrat 6,6 miliónov EUR a zamestnávala cca 150 ľudí. Predtým pracovala ako Senior Associate pre poradenskú spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko na oddelení Auditu a poradenstva. Počas tohto obdobia sa podieľala na medzinárodnom projekte prechodu reportingového systému zo slovenských účtovných štandardov na medzinárodné účtovné štandardy vo významnej slovenskej banke a na niekoľkých due dilligence projektoch pre domácich i zahraničných klientov.

Pripravila a zrealizovala viaceré tréningy, jednak interné, v oblasti metodológie auditu, manažérskych a odborných zručností (napr. Excel pre pokročilých), ako i tréningov pre klientov spoločnosti, najmä v oblasti Medzinárodných účtovných štandardov (IAS a IFRS). Kladie dôraz na to, aby jej tréningy financií pre nefinačných manažérov boli zrozumiteľné a vedie ich vo veľmi tvorivej a priateľskej atmosfére. Je presvedčená o tom, že základy financií by mal ovládať naozaj každý.

PhDr. Anna Pamulová, PhD.
Dr. Pamulová je skúsenou trénerkou, ktorá sa zameriava hlavne na rozvoj manažérskych zručností, na rozvoj predajných a obchodných zručností, na tréning komunikácie, teambuilding, leadership, na riešenie ťažkých situácií, selfmanagement, hodnotiace rozhovory, koučing, prezentačné zručnosti, na komunikáciu v akvizičnej činnosti a na biznis protokol.

Pracovala ako vysokoškolský učiteľ FFUK, ako zamestnanec divízie ľudských zdrojov finančnej inštitúcie v pozícii senior metodik, ako riaditeľ odboru metodiky vzdelávania a ako riaditeľ neziskovej vzdelávacej inštitúcie. Absolvovala mnoho kurzov v oblasti rozvoja manažérov a obchodníkov s medzinárodnými certifikátmi: Austria Bankers College, Sparkasseakademie Bayern Landshut a Phare Program Lloyds TSB Bank Customer Service and Business Development. Má certifikačný kurz lektora vzdelávania dospelých v SR a ČR (UK + AIVD).

Okrem trénerskej a lektorskej činnosti sa zaoberá aj metodickou, koncepčnou a poradenskou činnosťou v oblasti rozvoja manažérov a obchodníkov: tvorba systémov hodnotenia a ich implementácia v praxi, koncepčná práca na príprave assessment centre, kariérový rozvoj a hodnotenie, analýza vzdelávacích potrieb, príprava tréningových programov a hodnotenie ich efektívnosti, previerky odbornej spôsobilosti zamestnancov, tutoring pre oblasť vzdelávania a personálny audit.

Dipl. Ing. Peter Vážan, ACCA

Ing. Vážan pracuje pre slovenskú developerskú skupinu a zodpovedá v nej hlavne za prípravu IFRS konsolidovanej závierky a metodický dohľad nad dodržiavaním skupinových účtovných metód a zásad. Pred tým 9 rokov pracoval pre poradenskú spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko na oddelení auditu ako manažér.

Na pozícii manažéra viedol štatutárne a IFRS audity spoločností najmä z finančného  a výrobného sektora. Podieľal sa na projektoch konverzie reportingového systému zo slovenských účtovných štandardov na IFRS. Pripravoval a realizoval zaškoľovacie interné tréningy pre zamestnancov PwC a IFRS tréningy pre klientov.

Vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte financií UMB v Banskej Bystrici. Počas štúdia strávil semester na zahraničnom študijnom pobyte vo Veľkej Británii na University of Bath. Od roku 2008 je členom ACCA (medzinárodnej Asociácie autorizovaných a certifikovaných účtovníkov).

 

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.