Budovanie úspešnej firmy

 

Formulácia a implementácia základných hodnôt, misie a vízie

Interpretácia termínu strategický zámer prešla v súčasnosti veľmi významným posunom. V nedávnej minulosti sa tento termín štandardne interpretoval a používal v zmysle "základnej štruktúry alebo východiskového modelu strategickej vízie" (t. j. základného obrysu strategickej vízie). V súčasnosti sa používa hlavne v zmysle základného strategického dokumentu firmy, ktorý obsahuje jej základné hodnoty, jej misiu a jej strategickú víziu. Táto základná štruktúra strategického zámeru sa niekedy rozširuje aj o stručný opis vonkajšieho prostredia firmy (súčasnej strategickej situácie) a o základné strategické ciele a základné stratégie na ich dosiahnutie. Strategický zámer je základnou identitou, "dušou" alebo "ja" každej firmy. Definuje (1) kde sa chceme dostať a akí musíme byť, aby sme sa tam dostali, (2) prečo sa tam chceme dostať, ako sa strategicky diferencujeme od našej konkurencie a ako vytvárame jedinečnú pridanú úžitkovú hodnotu pre našich zákazníkov a (3) podľa akých základných hodnôt sa budeme "na tejto ceste" správať. Súčasne je aj primárnym algoritmom rozhodovania a riešenia problémov pre všetkých manažérov a zamestnancov firmy.

Teoretické východiská a konkrétne stratégie, metódy a techniky formulácie a implementácie strategického zámeru sa okrem úrovne celej firmy môžu úspešne aplikovať aj vo všetkých jej funkčných oblastiach a organizačných jednotkách. Strategické zámery jednotlivých funkčných oblastí a organizačných jednotiek budú takto podporovať strategický zámer firmy a vytvoria silný synergický efekt.

Pri formulácii a implementácii základných hodnôt, misie a vízie je možné postupovať viacerými spôsobmi. Pre našich klientov sme pripravili intenzívny riešiteľský workshop Formulácia a implementácia základných hodnôt, misie a vízie.

Účastníci:
Vrcholový manažment a manažéri na vyšších stupňoch riadenia, kandidáti na tieto pozície, talentovaní manažéri a špecialisti na stratégiu.

Ciele:
1.Vytvoriť spoločnú poznatkovú základňu a položiť základy pre formuláciu a implementáciu strategického zámeru vašej firmy: jej základných hodnôt, misie a vízie.
2.Vypracovať úvodný návrh základných hodnôt, misie a vízie vašej firmy.
3.Vypracovať projekt zapojenia všetkých zamestnancov vašej firmy do interaktívnej a participatívnej formulácie a implementácie jej základných hodnôt, misie a vízie.

Proces
Po absolvovaní tréningových modulov Strategická vízia a Misia (poslanie, zmysel existencie) firmy (pozri tréningový program Budovanie úspešnej firmy: Stratégia podnikania) účastníci workshopu - pracujúc v malých tímoch a potom aj spoločne - sformulujú úvodný návrh základných hodnôt, misie a vízie vašej firmy. V záverečnej fáze workshopu vypracujú projekt zapojenia všetkých zamestnancov vašej firmy do ich interaktívnej a participatívnej formulácie a implementácie.

Poradca: Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

 

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.