Rozvoj obchodných zručností:

Tréningové programy
 1. Manažérske rozhodovanie a riešenie problémov: - ako myslieť "out of the box", - chyby, ktoré robíme a ako sa im vyhnúť
 2. Rozvoj emocionálnej a sociálnej inteligencie I: efektívny styk s klientom
 3. Rozvoj emocionálnej a sociálnej inteligencie II: efektívne obchodné rokovania
 4. Rozvoj predajných zručností
 5. Akvizičné a prezentačné zručnosti
 6. Orientácia na klienta
 7. Starostlivosť o kľúčových klientov
 8. Riešenie konfliktov
 9. Zvládanie náročných situácií v styku s klientmi
 10. Stres management a relaxačné techniky
 11. Rozvoj kreativity
 12. Vyjednávanie s obchodnými partnermi
 13. Efektívna komunikácia so zákazníkmi: vytváranie výnimočnej skúsenosti pre zákazníkov - basic alebo advanced
 14. Efektívne prezentácie - basic alebo advanced
 15. Asertívne správanie
 16. Time management
 17. Biznis protokol

Tréningové metódy: Interaktívne multimediálne prezentácie, štruktúrované diskusie, spätnoväzbové metódy, hranie rolí, práca v skupinách, riešenie modelových situácií (modelovanie a riešenie konkrétnych pracovných situácií s využitím video záznamov a spätnej väzby), riešenie prípadových štúdií a incidentov, zážitkové cvičenia (zážitkový výcvik) a tvorivé hry.

Účastníci tréningových programov dostanú komplexný súbor kvalitných študijných materiálov.

Tréneri:
Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

PhDr. Dušan Fabián, CSc.
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
PhDr. Katarina Miklošová
PhDr. Anna Pamulová, PhD.

 

Vyššie uvedené tréningové programy ponúkame aj ako verejné tréningové programy. Môžete sa na ne prihlásiť na nižšie uvedených kontaktoch. O ich cieľoch a obsahu vám radi poskytneme podrobnejšie informácie. Ak vaše tréningové potreby presahujú rámec týchto tréningových programov, tak vám radi pripravíme „na mieru šité“ tréningové programy.
O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.